Kategóriák

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Bevezetõ rendelkezések

Az alábbi dokumentum a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT. 8200 Veszrém, Pipacs u.14 A Adószám:11716950-2-19 Cégjegyzékszám:19-09-512317) által üzemeltetett “web bolt”-ban történõ vásárlás jogi feltételeit tartalmazza.

A vevõ a megrendelésének jóváhagyásával a távollevõk közötti, szerzõdéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerzõdést elfogadja.

A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) “web bolt”. Amennyiben a vevõ igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és az eladó cég internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejûleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezõnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerzõdési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely közte és a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) között mint szerzõdés létrejött. A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) fenntartja a jogot, hogy elõzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelõssége, hogy minden esetben ellenõrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

A “web bolt”-ban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerzõdés jön létre a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelõ) között, és a megrendelõ kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A megrendelõ " Rendelés feladása " oldalon a "Rendelés jóváhagyása" gomb megnyomásával elfogadja a szerzõdés feltételeit.

Szerzõdõ felek azonosítása

A vásárlási szerzõdés a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) mint eladó, és a megrendelõ, mint vevõ között jön létre.

A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetõen azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához a vevõ (megrendelõ) vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelõ Ûrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést telefonon vagy “e-mail”-en keresztül visszaigazoljuk. A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) fenntartja a jogot, hogy ellenõrizze a regisztrált adatok helyességét.

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a rendelés teljesítésétõl -indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése elõtt bármikor elálljon.

Fizetés

Az elõre pontosított végösszeget a futárszolgálatnak kell kifizetni az áru átvételekor. A számlát az árúról és a szállítási költségrõl a futár adja át a vevõnek az árúval együtt.

Árképzés

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelõ a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára csak a csomagolást követõen válik fix végöszeggé, mivel a szállítási díj a csomag súlyától függ. A szállítási díjakról tájékozódhat a fõoldalon a ’Szállítási díjak ’ menüpont alatt. A végleges fizetendõ árról telefonon tájékoztatjuk a megrendelõt, az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésrõl küldött visszajelzõ e-mailben is szerepel, csak a termék ára. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás idõpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

A garancia (jótállás)

A bontott, használt elektromos termékekre árucikkekre garancia, szavatosság nincs! Egyéb bontott, használt alkatrészekre 72 óra beszerelési garanciát adunk!

Ezen termékek felhasználása, beépítése kizárólag a használt gépjármûalkatrészekre és egyéb használt bontott mûszaki cikkekre vonatkozó elõírások és szabályok szerint lehetséges. Az eladó tájékoztatja a vevõt, hogy ezen alkatrészek, tartozékok esetében a beépítést megelõzõen minden esetben tájékozódjon a beépítés lehetõsége és az alkatrész, vagy tartozék rendeltetése szerint a beépítésre vonatkozó mûszaki és közlekedésbiztonsági elõírásokról. Külön jogszabályokban meghatározott közlekedésbiztonság szempontjából megkülönböztetett alkatrészek és tartozékok esetén a használt, vagy bontott alkatrész beépítése, használata korlátozott, vagy kizárt lehet! A felhasználás, vagy beépítés során minden esetben arra jogosult szakvállalat, vagy szakember igénybe vétele ajánlott.

Elállási jog(visszavételi garancia)

A vevõ jelen adásvétel speciális jellegére tekintette a rendelésétõl a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint állhat el, az áru átvételét követõ 8 munkanapon belül.

Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat legkésõbb a visszaszolgáltatást követõ harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstõl való elállást csak abban az esetben köteles elfogadni az eladó, amennyiben azt a vevõ az elõírt határidõben és módon az árú visszaszolgáltatásával egyidejüleg teszi meg. A termék beépítése esetén a beépítéssel a vevõ elállási jogáról lemond!!

A vevõ az elállás esetében viseli az elállása folytán, annak jogkövetkezményeit:

  1. minden esetben a vevõ viseli az elállásból eredõ minden felmerülõ költséget.
  2. a visszatérítés a szállítási és csomagolási költségre nem vonatkozik.
  3. elõzõleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna
  4. az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti garanciális okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza.

Amennyiben az árucikk sérült, vagy nem eredeti állapotban van, az eladó kérheti az ebbõl eredõ kárának megtérítését, mely kárrendezésig a vételárat visszatarthatja.

Az eladó felelõsségvállalása

A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) nem vállal felelõsséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A “Bazsi Alkatrész ” (Bazsi Alkatrész KFT.) fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, elõzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körû vagy részleges megszüntetésére. A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) nem vállal felelõsséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár elõzetes értesítés nélküli szüneteltetésébõl, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkezõ károkért sem.

!!! Mivel a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) mint kereskedõ lép fel az alkatrész/tartozék/árucikk gyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelõsséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a termékekkel kapcsolatos mûszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. A vevõ kijelenti, hogy a harmadik személy által a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.)-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az “Bazsi Alkatrész " (Bazsi Alkatrész KFT.)-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.!!!!

A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.), mint a bontott, használt alkatrész eladója kijelenti, hogy a bontott, használt alkatrészek állapotáért és használhatóságáért, a vevõ által felhasználni kívánt típusba történõ beépíthetõségéért semmilyen felelõsséget nem vállal. A bontott, használt alkatrész esetében a felhasználás, vagy beépítés a vevõ felelõssége. A felhasználás, vagy beépítés elõtt a vevõ kötelessége tájékozódni a használt, vagy bontott alkatrész felhasználása, vagy beépítése esetére elõírt hatósági, illetve közlekedésbiztonsági elõírásokról.

A vevõ felelõsségvállalása

A vevõ, mint megrendelõ tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával közte és “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.), mint eladó között szerzõdés jön létre, amennyiben a felek bármelyike a szerzõdés rendelkezéseit nem tartja meg, abban az esetben szerzõdésszegést követ el, melyért jogi felelõsséggel tartozik.

Megrendelõ vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételérõl és kifizetésérõl gondoskodik az ÁSZF-ben szereplõ fizetési módoknak megfelelõen. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelõ hibájából meghiúsul, az ebbõl eredõ többletköltségeket a megrendelõ megtéríti a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) számára. A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) ilyen esetben a többletköltség összegérõl számlát állít ki.

A szerzõdés hatálya

Jelen szerzõdés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerzõdés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelõ által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkezõ megrendelés érvényes!

Szerzõi jog

Tilos a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.)-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) vagy annak “web bolt”-ja, mint internetes áruház jó hírnevének csorbítása. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzõi jog hatálya alá esnek, tilos azokat az “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatkezelés, Adatvédelem

Az ezen szerzõdés tárgyát képezõ bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez a vevõnek, mint e viszonylatban felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat mûködtetõ “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése elõtt világos , figyelemfelkeltõ és egyértelmû közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról , céljáról és elveirõl. A “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körû titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli . Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történõ házhozszállításához szükségesek.

A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.), mint eladó ki tudja állítani és, hogy a csomagot a megfelelõ címre el tudjuk juttatni, ahhoz a vevõnek, mint megrendelõen az alábbi információkat kell megadnia:

  1. Vezeték és keresztnév
  2. Cím
  3. Telefonszám
  4. Postacím (ha eltér a megadott címtõl)

Az adatokat a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) kizárólag arra használja, hogy a vevõ megrendelését teljesítse, illetve ellássa a vevõt a rendeléssel kapcsolatos információkkal, és esetenként akciós hírlevelet küldjünk a vevõ részére. Amennyiben ezen hírlevélre nem tart igényt a vevõ, abban az esetben ezen szolgáltatást bármikor írásban kérheti megszüntetni.

Záró rendelkezések

A jelen szerzõdésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevõk közötti szerzõdéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Bármilyen fajta jogvita esetén a “Bazsi Alkatrész” (Bazsi Alkatrész KFT.) mint üzemeltetõ székhelye szerinti hatáskörrel rendelkezõ helyi, illetve megyei bíróság(ok) az illetékesek.

Webáruház készítés